EU MozCamp 2008/Basic Catalan

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Some common Catalan phrases you may use during your stay in Barcelona.

 • Hello: hola [ˈɔlә]
 • Good-bye: adéu; adéu siau [әˈðewsiˈaw]
 • Yes: [ˈsi]
 • No: no [ˈno]
 • Please: si us plau [sisˈplaw]
 • Thank you: gràcies; mercès; merci (colloquial) [ˈgɾasiəs; məɾˈsεs; 'mεɾsi]
 • Pardon: perdoneu [pəɾðuˈnεw]
 • Sorry: perdó, ho sento [pəɾˈðo; uˈsentu]
 • Exit: Sortida [suɾˈtiðə]
 • Entry: Entrada [ənˈtɾaðə]
 • This one: aquest (masc.); aquesta (fem.) [əˈkεst; әˈkεstə]
 • That one: aquell (masc.); aquella (fem.) [əˈkεʎ; əˈkεʎə]
 • Do you speak English?: Parleu anglès? [pəɾˈlεwəŋˈglεs?]
 • I don't understand: No ho entenc [ˈnowənˈteŋk]
 • Where's the bathroom?: on és el bany?; on és el lavabo?; on són els serveis? [onˈezəlˈβaɲ?; onˈezəɫəˈβaβu?; onˈsonəlsəɾˈβεjs?]
 • How much is it?: quant val?; quant és? [ˈkwamˈbal?; 'kwa'nes?]
 • I'm lost: M'he perdut ['mepəɾ'ðut]
 • Could you help me?: Podeu ajudar-me? [puˈðεwəʒuˈðaɾmə?]
 • Where is the nearest bus stop (train station) ? On és la parada de bus (estació de tren) més propera? [onˈesləpəˈɾaðəðəˈβus (ləstəˈsioðəˈtrεn) ˈmes pɾuˈpeɾə?]
 • Is it very far?: És gaire lluny? [ˈesɣajɾəˈʎuɲ?]
 • Metro: Metro [ˈmεtɾu]
 • Car: Cotxe [ˈkotʃə]
 • Bicycle: Bicicleta [bisiˈklεtə]
 • Generic toast: salut! [səˈlut!]
 • An expresso: Un cafè [uŋkəˈfε]
 • A beer: Una cervesa; Una birra (colloquial) [ˈunəsəɾˈβεzə; ˈunəˈβirə]
 • Some wine: Una mica de vi [unəˈmikəðəˈβi]
 • Still water: Aigua sense gas [ˈajɣwəˈsensəˈɣas]
 • Sparkling water: Aigua amb gas [ˈajɣwəmˈgas]
 • Salad: Amanida [əməˈniðə]
 • Chicken: Pollastre [puˈʎastɾə]
 • Pork: Porc [ˈpɔrk]
 • Beef: Vedella [vəˈðeʎə]
 • Lamb: Xai [ˈʃaj]
 • Some bread with tomato?: Una mica de pa amb tomata? [unəˈmikəðəˈpamtuˈmatə]
 • We will eat some tapas: Menjarem unes tapes [mənʒəˈɾεmunəsˈtapəs]
 • Desserts: Les postres [ləsˈpɔstɾəs]
 • Alcoholic mixed drink: Cubata (colloquial); Cubalibre (rum and Coke) [kuˈβatə; kuβəˈliβɾə]
 • The check; The bill: El compte [əlˈkomtə]
 • Street: Carrer [kəˈre]
 • Square: Plaça [ˈplasə]
 • Beach: Platja [ˈpladʒə]
 • Harbour: Port [ˈpɔɾt]