User:Tanawisut

From MozillaWiki
Jump to: navigation, searchตารางการอบรม โครงการวัดราชนัดดา


วัน เวลา ชื่อศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน เปิด เวลา ค่าเรียน ห้อง อาทิตย์ 09.00-10.30 น. ไพ่ยิปซี( เบื้องต้น-พยากรณ์) อ.ณัชชา ปราณีรัตนา 6 ก.พ.54 5 เดือน 500 โรงอาหาร ร.ร.

	09.00-11.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ	 3 ก.ค.54	6 เดือน	400	สนง. สมาคม
	10.00-12.00 น.	ลายมือ	อ.สิรภพ อาฒยา	 2 เม.ย.54	4 เดือน	500	แอร์ (สนง.ทนาย)
	10.00-12.00 น.	ทักษามหายุค	อ.วิมลจันทร์ จันทรวิโรจน์	 2 ม.ค.54	12 เดือน	400	ตึกแถวชั้น 1
	10.00-12.00 น.	ถอดหัวใจเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน	อ.ชุติเดช พรชุมสถิต	 1 พ.ค.54	4 เดือน	500	ตึกแถว ชั้น 2
	10.00-12.00 น.	ไพ่ยิปซี	อ.กามล แสงวงศ์	 	3 เดือน	500	ร.ร. ชั้น 3
	10.00-12.00 น.	เลข ๗ ตัว ทักษามหาภูติ	อ.อภิสรณ์ เงินเจริญกุล	 3 เม.ย.54	4 เดือน	600	ร.ร. ชั้น 3
	10.30-12.00 น.	เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน(ทักษาพยากรณ์)	อ.ณัชชา ปราณีรัตนา	 6 ก.พ.54	5 เดือน	500	โรงอาหาร ร.ร.
	11.00-13.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ	 3 ก.ค.54	6 เดือน	400	สนง. สมาคม
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ.ชญาณี ชมทรัพย์จำริญ	 1 พ.ค.54	6 เดือน	400	สนง. สมาคม
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์	อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ	 6 ก.พ.54	6 เดือน	300	โรงอาหาร ร.ร.
	13.00-15.00 น.	ลายมือชั้นสูง	อ.สิรภพ อาฒยา	 	6 เดือน	600	ร.ร. ชั้น 3
	13.00-15.00 น.	ฮวงจุ้ย	อ.ชุติเดช พรชุมสถิต	 1 พ.ค.54	4 เดือน	500	ตึกแถว ชั้น 2
	13.00-15.00 น.	ฮวงจุ้ยประยุกต์(จีน)	อ.ธารีพันธ์  ทีปะศิริ	 9 มค. 54	4 เดือน	500	แอร์ (สนง.ทนาย)
	13.00-15.00 น.	ฮวงจุ้ยในดวง	อ.ปาร์จรีย์ เกษประยูร	 3 เม.ย.54	3 เดือน	500	สมุดชั้น 2
	15.00-17.00 น.	ฮวงจุ้ย	อ.จุฑามาศ มณีฤทธิ์	 3 เม.ย.54	 3 เดือน	500	สนง. สมาคม
	15.00-17.00 น.	เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน พื้นฐาน	อ.ธารีพันธ์  ทีปะศิริ	 9 มค. 54	4 เดือน	500	แอร์ (สนง.ทนาย)
	15.00-17.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ	 6 ก.พ.54	6 เดือน	ฟรี	โรงอาหาร ร.ร.
	15.00-17.00 น.	โหราศาสตร์สากลยูเรเนียน	อ.นิยม ทุมวิภาค	 	3 เดือน	500	ตึกแถวชั้น 1
	 	 	 	 	 	 	 

จันทร์ 10.00-12.00 น. เลข 7 ตัว ๔ ฐาน ภาคพยากรณ์เจาะลึก อ.ธนวิสุทธิ์ เหล่าอารีย์/ศุภนัส 7 มี.ค.54 4 เดือน 500 ตึกแถว ชั้น 2 แอร์

	10.00-12.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ	 7 ก.พ.54	6 เดือน	400	สนง. สมาคม
	10.00-12.00 น.	เลขบ้าน ใบไม้ บัตรประชาชน	อ.จิภัสสร สวัสดิ์สาลี	 7 ก.พ.54	4 เดือน	500	ตึกแถวชั้น 1
	10.00-12.00 น.	ไพ่ยิปซี	อ.กามล แสงวงศ์	 4 เม.ย.54	3 เดือน	1000	แอร์ (สนง.ทนาย)
	13.00-15.00 น.	ไพ่ยิปซี	อ.กามล แสงวงศ์	 4 เม.ย.54	3 เดือน	1000	แอร์ (สนง.ทนาย)
	13.00-15.00 น.	เลขบ้านเลขรถ บัตรประชาชน เบอร์โทร	อ.ธนวิสุทธิ์ เหล่าอารีย์/ศุภนัส	 7 มี.ค.54	4 เดือน	500	สมุดชั้น 2
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์สากลยูเรเนียน	อ.วิเลิศแซ่จิว	 	12 เดือน	500	ตึกแถวชั้น 1
	13.00-15.00 น.	เลข 7 ตัว ๔ ฐาน พื้นฐาน	อ.พรประภา พันธ์บูรณะ	 4 เม.ย.54	6 เดือน	500	ตึกแถว ชั้น 2
	13.00-15.00 น.	ไพ่ยิปซี ประยุกต์	อ.จิภัสสร สวัสดิสาลี	 7 ก.พ.54	4 เดือน	500	สนง.
	 	 	 	 	 	 	 

อังคาร 10.00-12.00 น. พิธีกรรม อ.ธณภณ ทองเฉ่ง 3 พ.ค. 54 2 เดือน 500 แอร์ (สนง.ทนาย)

	10.00-12.00 น.	เลขรถ เลขบ้าน	อ.เอื้ออุษา / อ. ตรีรนัย	 1 มี.ค.54	4 เดือน	500	ตึกแถว ชั้น 2
	10.00-12.00 น.	เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน 	อ.ชุติเดช พรชุมสถิตย์	 1 มี.ค.54	4 เดือน	500	สนง. สมาคม
	10.00-12.00 น.	ไพ่ยิปซี	อ.จิภัสสร สวัสดิสาลี	 5 มี.ค.54	4 เดือน	400	ตึกแถวชั้น 1
	10.00-12.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ. วิชัย นพประพันธ์	 	5 เดือน	500	สมุดชั้น 2
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ. วิชัย นพประพันธ์	 	5 เดือน	500	แอร์ (สนง.ทนาย)
	13.00-15.00 น.	ไพ่โหราศาสตร์ 69 ใบ	อ.เอื้ออุษา / อ. ตรีรนัย	 8 ก.พ.54	3 เดือน	500	ตึกแถว ชั้น 2
	13.00-15.00 น.	ฮวงจุ้ย	อ.ชุติเดช พรชุมสถิตย์	 1 มี.ค.54	4 เดือน	500	สนง. สมาคม
	13.00-15.00 น.	เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน พื้นฐาน	อ.จิภัสสร สวัสดิสาลี	 5 มี.ค.54	4 เดือน	400	ตึกแถวชั้น 1
	15.00-17.00 น.	ไพ่ยิปซี	อ. สมศักดิ์ สรสินธุ์	4 ม.ค. 54	3 เดือน	500	แอร์ (สนง.ทนาย)
	15.00-17.00 น.	เลข ๗ ตัว ๑๒ ฐาน (กระทู)	อ.ชนกภพกมลพร โพธิ์ศรี	 1 มี.ค.54	3 เดือน	500	สนง. สมาคม
	 	 	 	 	 	 	 

พุธ 10.00-12.00 น. ไพ่ยิปซี 22 ใบ อ.ณันกมนต์ บุญสุข 6 เม.ย. 54 3 เดือน 500 แอร์ (สนง.ทนาย)

	10.00-12.00 น.	เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน พื้นฐาน	อ.เอื้ออุษา / อ. ตรีรนัย	 	4 เดือน	500	สมุดชั้น 2
	10.00-12.00 น.	ดวงจีน	อ.พรชัยยศ นำชัยเจริญ	 3 มี.ค.54	4 เดือน	400	ตึกแถวชั้น 1
	10.00-12.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นระบบลัคนาจักร	อ.จิตรภรณ์ ดีการนา	 4 ก.พ.54	12 เดือน	500	ตึกแถว ชั้น 2
	10.00-13.00 น.	ลายมือประยุกต์	อ.พรสุข เพ็งมณี / อ.สมพร	 9 ก.พ.54	4 เดือน	500	สนง. สมาคม
	13.00-15.00 น.	อิทธิพล บ้านเลขที่	อ.ณันกมนต์ บุญสุข	6 เม.ย. 54	3 เดือน	500	แอร์ (สนง.ทนาย)
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์ไทยพยากรณ์	อ. วิชัย นพประพันธ์	 	6 เดือน	500	สมุดชั้น 2
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์ไทยระบบลัคนาจักรชั้นสูง	อ.จิตรภรณ์ ดีการนา	 4 ก.พ.54	12 เดือน	500	ตึกแถว ชั้น 2
	13.00-15.00 น.	ไพ่ยิปซี	อ.เอก อริยธัช	6 เม.ย. 54	3 เดือน	500	ตึกแถวชั้น 1
	13.00-15.00 น.	ลายมือพยากรณ์จริง	อ.พรสุข เพ็งมณี / อ.สมพร	 4 ส.ค..54	4 เดือน	500	สนง. สมาคม
	15.00-17.00 น.	ใบไม้	อ.ณันกมนต์ บุญสุข	6 เม.ย. 54	3 เดือน	500	แอร์ (สนง.ทนาย)
	15.00-17.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ. วิชัย นพประพันธ์	 	6 เดือน	500	สนง. สมาคม
	 	 	 	 	 	 	 

พฤหัส 09.00-10.30 น. ไพ่ยิปซี+พยากรณ์ อ.ณัชชา ปราณีรัตนา 6 ม.ค.54 5 เดือน 500 สนง. สมาคม 10.00-12.00 น. โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง อ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ 2 ธ.ค.53 6 เดือน 500 แอร์ (สนง.ทนาย)

	10.00-12.00 น.	เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน พื้นฐาน+วิจัย	อ.เอื้ออุษา / อ. ตรีรนัย	7 เม.ย. 54	6 เดือน	500	ตึกแถว ชั้น 2
	10.00-12.00 น.	โหราศาสตร์ภารตะ(ฮินดู)	อ.ปิยะวุฒิ เสนาะเวที	 3 มี.ค.54	6 เดือน	500	สมุดชั้น 2
	10.00-12.00 น.	โหง้วเฮ้ง	อ.กฤชธัช เพชรมณีรัตน์	 6 ม.ค.54	6 เดือน	500	ตึกแถวชั้น 1
	10.30-12.00 น.	เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน พื้นฐาน+วิจัย	อ.ณัชชา ปราณีรัตนา	 6 ม.ค.54	5 เดือน	500	สนง. สมาคม
	12.00-13.00 น.	เลขศาสตร์การตั้งชื่อ	อ.ณัชชา ปราณีรัตนา	 5 มี.ค.54	2 เดือน	400	สนง. สมาคม
	13.00-15.00 น.	เลข ๗ ตัว ระบบพลังจักรวาล	อ.ปิยะวุฒิ เสนาะเวที	 3 มี.ค.54	6 เดือน	500	สมุดชั้น 2
	13.00-15.00 น.	ดวงจีน	อ.พรชัยยศ นำชัยเจริญ	 	4 เดือน	400	ตึกแถวชั้น 1
	13.00-15.00 น.	ไพ่โหราห์	อ.เอื้ออุษา / อ. ตรีรนัย	 3 มี.ค.54	6 เดือน	400	ตึกแถว ชั้น 2
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ.จุฑามาศ ปฏิมารัตนันท์	 3 มี.ค.54	6 เดือน	500	สนง. สมาคม
	 	 	 	 	 	 	 

ศุกร์ 10.00-12.00 น. เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน พื้นฐาน อ.สุทธิวรรณ ปรียารมณ์ธนัย 7.ม.ค.54 6 เดือน 500 แอร์ (สนง.ทนาย)

	10.00-12.00 น.	เลข ๗ ตัว ทักษามหาภูติ	อ.อภิสรณ์ เงินเจริญกุล	 1 เม.ย.54	4 เดือน	600	ตึกแถว ชั้น 2
	10.00-13.00 น.	ไพ่ยิปซี (จักราศี)	อ.ณีรนุช ฟักประไพ	6 พ.ค. 54	5 เดือน	500	สนง. สมาคม
	13.00-15.00 น.	เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน วิจัย	อ.สุทธิวรรณ ปรียารมณ์ธนัย	 7 ม.ค.54	6 เดือน	500	แอร์ (สนง.ทนาย)
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ.จิตรภรณ์ ดีการนา	 	12 เดือน	500	สนง. สมาคม
	 	 	 	 	 	 	 

เสาร์ 09.00-11.00 น. โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น อ.ณัฐชานันท์ มากมูล 8 ม.ค.54 6 เดือน 500 สนง. สมาคม 10.00-12.00 น. โหราศาสตร์ชะตาบ้านเมือง อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ 2 เม.ย. 54 4 เดือน 400 แอร์ (สนง.ทนาย)

	10.00-12.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ.พรชนัน อุกฤษโชค	5 ก.พ. 54	 6 เดือน	400	ตึกแถว ชั้น 2
	10.00-12.00 น.	ไพ่โหราศาสตร์ 69 ใบ	อ.อนงนารถ คูดิษฐาเลิศ	2 เม.ย. 54	 6 เดือน	400	โรงอาหาร ร.ร.
	10.00-12.00 น.	โหง้วเฮ้ง+ดวงจีน	อ.ดำรงชัย แท่นศณีเจริญ	 8 ม.ค.54	 4 เดือน	800	ร.ร. ชั้น 3
	10.00-12.00 น.	ฮวงจุ้ย	อ.ธารีพันธ์ ทีปะศิริ	 8 ม.ค.54	 4 เดือน	500	ร.ร. ชั้น 3
	10.00-12.00 น.	เลข ๗ ตัว กับการดำเนินชีวิต	อ.พิมพ์พิศา ฉัตรเอกเจริญ	 5 มี.ค.54	4 เดือน	500	ตึกแถวชั้น 1
	10.00-13.00 น.	ไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพ	อ.กามล แสงวงศ์	2 เม.ย. 54	5 เดือน	1000	ลูกเสือ ชั้น 2
	11.00-13.00 น.	การให้ฤกษ์+ดวงพิชัยสงคราม	อ.สมพงษ์ ปิยะลาภา	5 ก.พ. 54	4 เดือน	500	สนง. สมาคม
	12.00-14.00 น.	ใบไม้+เลขบ้าน	อ.อนงนารถ คูดิษฐาเลิศ	2 เม.ย. 54	 6 เดือน	400	โรงอาหาร ร.ร.
	13.00-15.00 น.	ไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพ	อ.กามล แสงวงศ์	2 เม.ย. 54	5 เดือน	1000	ลูกเสือ ชั้น 2
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ. วิชัย นพประพันธ์	 	6 เดือน	500	สมุดชั้น 2
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ.พรชนัน อุกฤษโชค	5 ก.พ. 54	 4 เดือน	400	แอร์ (สนง.ทนาย)
	13.00-15.00 น.	โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น	อ.ณัฐชานันท์ มากมูล	 8 ม.ค.54	6 เดือน	500	ตึกแถว ชั้น 2
	13.00-15.00 น.	เทคนิการพยากรณ์ฮวงจุ้ย	อ.ธารีพันธ์ ทีปะศิริ	 8 ม.ค.54	7 เดือน	400	ร.ร. ชั้น 3
	13.00-15.00 น.	เลข ๗ ตัว พิสดาร	อ.จรัส เอี่ยมประมูล/อ.นริศรา	2 เม.ย. 54	 4 เดือน	400	สนง. สมาคม
	13.00-15.00 น.	เลข ๗ ตัว พม่า	อ.เหลี่ยง เจริญสุข	 8 ม.ค.54	4 เดือน	500	ตึกแถวชั้น 1
	13.00-15.00 น.	เลข ๗ ตัว ๑๑ ฐาน ชั้นต้น	อ.กฤชธัช เพชรมณีรัตน์	 8 ม.ค.54	3 เดือน	500	ร.ร. ชั้น 3
	14.00-15.30 น.	เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน พื้นฐาน+วิจัย	อ.อนงนารถ คูดิษฐาเลิศ	 5 มี.ค.54	 6 เดือน	400	โรงอาหาร ร.ร.
	15.00-17.00 น.	เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน 	อ.ธารีพันธ์ ทีปะศิริ	 8 ม.ค.54	4 เดือน	500	ร.ร. ชั้น 3
	15.00-17.00 น.	เลข ๗ ตัว ๑๑ ฐาน พยากรณ์	อ.กฤชธัช เพชรมณีรัตน์	 8 ม.ค.54	3 เดือน	500	ร.ร. ชั้น 3
	15.00-17.00 น.	ทักษายุค	อ.ดิลก จิตเสนา	 8 ม.ค.54	 12 เดือน	400	สนง. สมาคม
	15.00-17.00 น.	ลายมือ	พ.ต.สมศักดิ์ สรสินธุ์	 4 ม.ค.54	4 เดือน	500	แอร์ (สนง.ทนาย)
	15.00-17.00 น.	โหราศาตร์กาลชะตา	อ.ธารีพันธ์ ทีปะศิริ	 8 ม.ค.54	3 เดือน	500	ตึกแถวชั้น 1