L10n:Språkanpassa ett projekt

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Mozilla L10n: Swedish Huvudsida | Engagera dig | Översikt | Projektledning På engelska | Grupper På engelskasv-SE | Möten På engelska | Blogg På engelska | Verktyg


Språkanpassning inom Mozilla

1. Att påbörja en språkanpassning
2. Språkanpassa ett projekt
3. Utgivning av översättningar
4. Efter utgivning
Idea.png
For the English version of this page, see L10n:Localizing a project.

Det allra första projekt, som en L10-grupp tar sig an är att översätta Firefox. Webbläsaren i fråga är ofta det, som motiverar personer att delta i L10n-programmet. Även om det är ett ambitiöst projekt att börja med och det är lätt att känna sig liten inför uppgiften, så står språkanpassningsgrupperna inte ensamma. Projektledarna för L10n (en. L10n drivers) arbetar nära tillsammans med grupperna för att hjälpa dem att tackla problem, svara på deras frågor och vidarebefordra utvecklingsförändringar från Firefox ingenjörsgrupp.

Projektledningen och L10n-grupperna

Projektledningen för L10n-projektet arbetar hårt för att språkanpassningsgrupperna ska lyckas i sitt värv. De förser översättarna med de ramverk och resurser, som behövs för att översätta Firefox och andra mozillaprojekt. Det här är några av de sätt på vilka de hjälper L10n-grupperna:

Verktyg

Projektledningen författar kravspecifikationer för nya och befintliga L10n-verktyg och arbetar med de tekniska aspekterna av L10n-databaser och projekt som använder webbaserade verktyg. De felsöker också många av de problem, som översättarna stöter på när de använder verktygen.

Vägledning

Projektledarna fungerar som mentorer för språkanpassningsgrupperna och stöder dem i deras arbete genom att hjälpa dem att se var de är framgångsrika och motivera dem att nå sina mål.

Dokumentation

Med hjälp av detaljerad och intressant dokumentation instruerar projektledarna översättare i olika tekniska och processorienterade frågor.

Infrastruktur

Projektledningen sammanställer och utvecklar de grundläggande elementen för varje L10n-projekt. Det involverar ofta många arbetsuppgifter, som vissa översättare inte ens uppfattar som delar av L10n-programmet.

Representation

I arbetet med de andra mozillagrupperna jobbar projektledningen för L10n språkanpassningsgruppernas intressen. När de arbetar med översättare försöker de på samma sätt vara goda representanter för Mozillas uppdrag och intressen.

Språkanpassning av Firefox

Språkanpassningen av Firefox sker via webbaserade verktyg. Vilka verktyg som används kan förändras beroende på tillgången till dem (saker kommer och går, som du vet), men en aktuell lista över de olika sätt på vilka man kan översätta Firefox finns på MDN:s sida om språkanpassning

Allteftersom språkanpassningen kommer igång och gruppen översätter sitt första projekt bör den också börja tänka på underhållet av gamla översättningsprojekt och kommande projekt. För att bygga upp en kunskapsbank för hjälp och stöd bör man därför samla ihop sina olika L10n-tillgångar. Sådana tillgångar kan vara formatguider (språkregler, dispositionsregler, o.s.v.), ordlistor, terminologiska databaser och översättningsminnen. En språkanpassningsgrupp kan avsevärt förbättra kvaliteten på sina översättningar genom att standardisera utseende och terminologi för alla sina projekt och använda det inledande översättningsarbetet som en bas för framtida projekt. Vi på Mozilla rekommenderar att alla språkanpassningsgrupper arbetar för att skapa och underhålla den här typen av L10n-tillgångar.

Vi rekommenderar vidare, att grupperna lägger upp sina språkpaket på Mozillas tilläggswebbplats, addons.mozilla.org (AMO), allteftersom deras första projekt utvecklas. AMO har mycket att erbjuda språkanpassningsgrupper, användare och testare, allt från god nerladdningskapacitet till automatiska uppdateringar av tillägg. Det här är en mycket viktig del av processen. Den låter användare testa kvaliteten på gruppens arbete och ge återkoppling. Gruppen får dessutom ett hum om hur många potentiella användare som kan tänkas hämta den officiella översatta versionen av Firefox, när språkanpassningsarbetet har slutförts.

Under tiden som arbetet pågår kommer projektledningen för L10n att följa de olika språkanpassningsgrupperna. När en grupp når en av de många milstolparna längs vägen kommer ledningen att gratulera dem till ett väl utfört arbete och erbjuda vägledning för att hjälpa dem få arbetet färdigt för att kunna ges ut som en officiell översättning. Ledningen kommer också att inleda en diskussion om hur språkanpassningsgruppens arbete ska underhållas och förbättras på lång sikt, med tanke på produktens snabba utgivningscykel. Här är några av de milstolpar, som vi tittar efter medan en ny grupp befinner sig i de tidiga stadierna av att språkanpassa Firefox:

  • Aktivitet på deras Aurora-projekt.
  • Ökning av antalet nya medlemmar.
  • Gruppen är aktiv i diskussionsgrupper, irc och e-post.
  • 20% av projektet slutfört.
  • Språkpaketet tillgängligt på AMO (och antalet hämtningar).
  • 80% av projektet slutfört.

Produktdifferentiering & webbdelar

Språkanpassningen av Firefox innefattar mer än bara översättning av de engelska textsträngarna. Firefox ska också anpassas till språkanpassningsgruppens kultur. Det görs genom att översätta webbsidor som ingår i programmet, olika webbdelar, webbplatsen mozilla.org och genom att på ett passande vis produktdifferentiera Firefox. När en grupp närmar sig slutet på sitt översättningsarbete, introduceras ett nytt verktyg: Verbatim (svenska projekt i Verbatim).

Webbdelar

Verbatim är ett webbaserat verktyg som används för att översätta webbinnehåll, t.ex. webbsidor som ingår i Firefox (såsom about:home), webbdelar associerade med Firefox och webbsidor på mozilla.org. Verbatim lagrar språkanpassningsgruppens översättningar, har översiktssidor för de olika projekten och lägger upp översättningarna på utvecklingswebbservrar för testning. Observera att dessa sidor inte ingår som en del av ett språkpaket, utan finns utanför det. Det är delvis därför, som de inte språkanpassas förrän översättningen av produkten närmar sig sitt slutförande.

Produktdifferentiering

Produktdifferentiering (en. productization) är inom Mozilla att regionanpassa en produkt, bl.a. genom att välja standardsökmotorer, innehålls- och protokollhanterare, bokmärken och länkar till rekommenderade webbplatser på de ingående produktwebbsidorna. Ett urval av den här typen speglar vanligtvis de ingående kulturerna i en region och kan av den anledningen vara svårt att göra. När en grupp närmar sig 100% slutförandegrad av ett projekt, så arbetar därför projektledningen nära tillsammans med språkanpassningsgruppen för att hjälpa den att göra bästa möjliga produktdifferentiering för deras region och dess kulturella stratifiering.

L10n-gemenskapen spelar en viktig roll i produktdifferentieringsarbetet genom att rekommendera hur det ska gå till. Det bästa sättet att få nya idéer och nya uppslag till rekommendationer, är att tala med och samla in information från regionens användare om vad de använder och vad de skulle vilja ha i sin lokala språkversion.